Processos de selecció

PROCESSOS DE SELECCIÓ ACTIUS
INSCRIPCIÓ TANCADA
Títol Inici Fi
MODIFICACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES AMB REF.: HSH/0818/IE (AGRUPADOR INFERMER/A) I REF.: HSH/1518/IE (AGRUPADOR TÈCNIC/A CURES AUXILIARS INFERMERIA) DE LES CONVOCATÒRIES D’OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’OCUPACIÓ 2017-2019, D’OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’OCUPACIÓ 2018-2020, TAXA DE REPOSICIÓ 2017 I TAXA DE REPOSICIÓ 2018 05/03/2020 13.00 20/03/2020 14.00
CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL DE FACULTATIU/IVA ADJUNT/A AMB ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS DE CAP DE SERVEI ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR. REF.: HMB/0220/IE 24/02/2020 11.33 09/03/2020 14.00
CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A DE GESTIÓ REF.: HMB/0120/IE 30/01/2020 10.00 13/02/2020 14.00
MODIFICACIÓ DELS AGRUPADORS DE PLACES DE TÈCNIC/A DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA (REFERÈNCIA CSI/0717/IE) I DE TÈCNIC/A VALORADOR/A DEPENDÈNCIA I/O DISCAPACITAT (REFERÈNCIA SVD/0116/IE) INCLOSOS EN LES CONVOCATÒRIES D’OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’OCUPACIÓ 2017-2019, D’OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’OCUPACIÓ 2018-2020, TAXA DE REPOSICIÓ 2017 I TAXA DE REPOSICIÓ 2018 17/05/2019 08.35 17/06/2019 14.00
CONVOCATÒRIES D’OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’OCUPACIÓ 2017 - 2019, D’OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’OCUPACIÓ 2018 - 2020, TAXA DE REPOSICIÓ 2017 I TAXA DE REPOSICIÓ 2018 08/04/2019 08.00 13/05/2019 14.00

Protecció de dades:
D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, informem que el responsable del tractament de les dades de les persones que participen en aquest procés d’oferta pública d’ocupació és el Consorci Sanitari Integral (CSI). Les dades es tractaran exclusivament amb la finalitat de gestionar el potencial de participació en els processos de cobertura de les vacants de llocs de treball del CSI de caràcter indefinit, durant el temps de conservació de la documentació aportada per als processos selectius. La legitimació del tractament és el compliment d’una obligació legal. La documentació serà conservada, per als fins previstos fins a la resolució ferma del procés selectiu d’acord amb els terminis de conservació de la documentació vinculada a un procés públic, i després seran destruïts. Durant aquest temps, en cas de produir-se alguna modificació en les dades, les persones que hi estigueren interessades ho hauran de comunicar per escrit. Tanmateix, si durant aquest termini o posteriorment es desitja continuar participant en els processos de cobertura de les vacants de llocs de treball del CSI, hauran de remetre novament la documentació requerida en cada convocatòria. El CSI entén que les persones que participen en els processos de convocatòries, per a la cobertura de llocs de treball, garanteixen que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsables de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugui produir-se per aquest fet, i que mostren conformitat al respecte, atorgant el seu consentiment pels tractaments indicats. Si les dades aportades pertanyessin a un tercer, hauran d'haver informat a aquest tercer i haver obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al CSI per als fins assenyalats. Les dades aportades per als processos de convocatòries no es cediran a tercers tret obligació legal o contracte específic de cessió i tractament de dades. Les persones poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat mitjançant un escrit, amb la ref.: "Protecció de dades", acompanyant una còpia del DNI, en el qual es concreti la sol•licitud dirigida a la Delegada de Protecció de Dades i a la Direcció de Recursos Humans del CSI, amb adreça a l’Avinguda Josep Molins, 29-41, 08906 de l’Hospital de Llobregat. Les persones interessades també tenen dret a acudir a una autoritat de control. Us agraïm la confiança dipositada en el Consorci Sanitari Integral i aprofitem l’avinentesa per a saludar-vos.